คู่มือสำหรับประชาชน

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

 1. กรณีรับเด็กที่มีบิดามารดา ศาลมีคำสั่งให้ความยินยอมแทนบิดามารดา (ทั้งกรณีทดลองเลี้ยงดูและไม่ต้องทดลองเลี้ยงดู) กรณีในประเทศ
 2. ให้คำปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม
 3. การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ
 4. การรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
 5. การออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
 6. การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
 7. การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี บัตรหมดอายุ บัตรชำรุด บัตรสูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของบัตรประจำตัวคนพิการ
 8. การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
 9. ต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานรองรับเด็กเอกชน (สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาฟื้นฟู)
 10. การขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู
 11. การขอรับอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
 12. การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์)
 13. การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กถูกทอดทิ้งที่มีผู้เลี้ยงดูในครอบครัว)
 14. การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial