ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในระดับจังหวัด

รายชื่อ


Share: