พมจ.อุดรธานี มอบเงินสนับสนุนโครงการและเงินทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ

วันที่ 8 มกราคม 2563 นางสิริวิมล เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประธานมอบเงินสนับสนุนโครงการและเงินทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 11 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 330,000 บาท ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


Share: