ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี

พระราชบัญญัติขัอมูลข่าวสาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดัชนีข้อมูลข่าวสาร ม. 7 และ ม. 9

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  • สขร.1
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
ดาวน์โหลดเอกสาร
สิ่งที่ประชาชนควรรู้
เว็บไซต์แหล่งความรู้
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial