โครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก)

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2563 นายธวัชชัย สีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ชมรมแม่บ้านมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน นางสิริวิมล เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นางสาวชุตินัท แสนดา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ร่วมมอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้สู้อายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 7 หลัง ในพื้นที่อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี


Share: