ศูนย์ข้อมูลทางสังคม

ศูนย์ข้อมูลทางสังคม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี

 1. ข้อมูลประชากร (กรมการปกครอง)
 2. สถิติด้านสังคม STAT INFO (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
 3. ระบบแผนที่ทางสังคม (Social Map) พม.
 4. ระบบสารสนเทศด้านสังคม (Social MIS)
 5. ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) (สำนักงานพัฒนาชุมชน)
 6. ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)
 7. ข้อมูลสถิติจำแนกตามสาขา (สำนักงานสถิติแห่งชาติ)
 8. รายงานสถานการณ์ทางสังคม
 9. รายงานความมั่นคงของมนุษย์
 10. ดัชนีทุนมนุษย์ Human Capital Index
 11. ดัชนีพัฒนามนุษย์ Human Development Index
 12. ดัชนีความก้าวหน้าของคน Human Achievement Index 
 13. เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 14. ทำเนียบองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดอุดรธานี
 15. ทำเนียบองค์กรสวัสดิการชุมชน จังหวัดอุดรธานี
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial