ภารกิจและหน้าที่

ภารกิจและหน้าที่

ตามคำสั่ง สป.ที่ 488/2558 เรื่อง จัดตั้งส่วนราชการภายในสำนักงานปลัดกระทรวง

สั่ง ณ วันที่ 6 มีนาคม 2558  

1. ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ทางสังคมเพื่อกำหนดนโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะ แนวทางแก้ไข

2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

3.ประสานและจัดทำแผนโครงการและกิจการด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดให้เป็นไป  

ตามแนวทางนโยบายของกระทรวง

4. ส่งเสริมและประสานการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมต่างๆตามภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานในกระทรวง

5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

6. ส่งเสริมประสานงาน และบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม  รวมทั้งส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่

    เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย

7. กำกับดูแลหน่วยงานกระทรวงให้ดำเนินการตามกฎหมาย แนวนโยบายของกระทรวง และติดตามและ

    ประเมินผล แผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการ และหน่วยงานสังกัด

    กระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด

8. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด

9. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงานของกระทรวง

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial