ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

hr

วิสัยทัศน์

  • องค์กรแห่งคุณภาพ เสริมพลังเครือข่าย มุ่งสู่สังคมสวัสดิการ

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมสังคมสวัสดิการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
  2. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในทุกกลุ่มเป้าหมาย
  3. สร้างหลักประกันความมั่นคงในการด ารงชีวิตแก่ประชาชน
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน

ค่านิยมองค์การ

  • อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข

ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. เสริมสร้างการจัดสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
  2. พัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
  3. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและการคุ้มครองสิทธิกลุ่มเป้าหมาย
  4. พัฒนามาตรฐานระบบบริหารจัดการและกลไลการทำงานด้านการพัฒนาสังคม
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial