การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของภาครัฐ

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

01 โครงสร้าง

02 ข้อมูลผู้บริหาร

03 อำนาจหน้าที่

04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

05 ข้อมูลติดต่อ

06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

07 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

08 Q&A

09 Social Network

 

9.2 การบริหารงาน

010 แผนดำเนินงานประจำปี

011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

025 นโยบายการบริหาร

026 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

033การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ตัวชี้วัดที่  10. การป้องการทุจริต

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตนาป้องกันการทุจริต

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

การให้หรือรับของขวัญ (พมจ.)

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การรับสินบน

มาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน (ผวจ.)

การปฏิบัติงาน

013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

การให้บริการ

014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ 2563

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ 2564

017 E- Service

 

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดการวัสดุ

022 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

จัดทำแผนคุณธรรม

037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รูปภาพการประชุมสำนักงาน

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

040 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี

10.2 มาตรฐายเพื่อป้องกันการทุจริต

042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial